Privacyverklaring

 

Seppworks, handelend onder de naam Het Fitste Bedrijf van De Achterhoek, hierna verder te noemen: ‘FBDA’, hecht grote waarde aan uw privacy en respecteert de privacy van bezoekers van onze website en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen.

Contactgegevens:

FBDA is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Transportweg 3 in Doetinchem. Telefoon: 0314 – 234041, e-mail welkom@fbda.nl. U kunt vragen naar Niek Reijmer.

Voor wie geldt dit privacy statement?:

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie FBDA persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij FBDA.

Dit privacy statement is van toepassing op:

 • bezoekers van de website of van het LinkedIn-account, Instagram-account of Facebook-account van FBDA;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van FBDA;
 • alle andere personen die contact opnemen met FBDA of van wie FBDA de persoonsgegevens verwerkt.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiaires en sollicitanten van FBDA geldt dit Privacy Statement niet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?:

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) social media platforms.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen FBDA en u;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc.;
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën;
 • IP-adres;
 • uw surfgedrag op de website, daarmee verbonden websites, waaronder maar niet beperkt tot gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals LinkedIn, Instagram en Facebook;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van dergelijke websites en social media platforms. FBDA is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de navolgende verschillende doeleinden:

 • het onderhouden van contact met u: Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen – na uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor – worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
 • het verbeteren van onze dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties: Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

FBDA analyseert de volgende gegevens:

 • interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen FBDA en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen FBDA en u;
 • gedragsgegevens: Persoonsgegevens die FBDA verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken.
 • het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken: Soms vragen wij klanten mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder klanttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan;
 • het verbeteren en beveiligen van onze website fbda.nl;
 • het maken van gebruikersstatistieken: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren;
 • toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging: Indien u ons kantoor bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor.

Rechtsgrond van de verwerking:

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de AVG. De vier rechtsgronden waar FBDA zich op baseert zijn:

 • toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: indien u een overeenkomst met ons sluit ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van producten verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is;
 • wettelijke verplichting: indien FBDA daartoe wettelijk verplicht is, zullen bepaalde persoonsgegevens worden ingewonnen en vastgelegd;
 • gerechtvaardigd belang: wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij, nadat u daarmee hebt ingestemd, bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.

Verwerkers:
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.

Persoonsgegevens delen met derden:

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan (afhankelijk van de omstandigheden van het geval) noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.
Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens:

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 0314 – 234041 of via welkom@fbda.nl.

Klachten?
Als FBDA naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar welkom@fbda.nl of te bellen met 0314 – 234041. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Contact:

Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe FBDA met uw gegevens omgaat? Neem dan contact met FBDA op.

Veranderingen:   
De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in uw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We adviseren u het Privacy Statement regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeren wij u via onze website. De meest recente versie vindt u altijd op www.fbda.nl.